chumtak

bureau

2478 x 1050 x 758 mm
noyer américain, laque sfumato
american walnut, sfumato lacquer